Station Environmental Operative (Mobile)

 • Full Time
 • Chester

Transport for Wales

Job Summary


Transport for Wales is currently offering Station Environmental Operative (Mobile) position for qualified individuals who are willing to work Full Time at their office in Chester Be sure to check job specifications carefully before proceeding.

Job Title: Station Environmental Operative (Mobile)
Company Name: Transport for Wales
Job Location: Chester
Job Type: Full Time
Job Category: Transport for Wales
Job Link Expiry: 2023-04-15
Posted on: Jobstrea.xyz

Job Details:

Station Environmental Operative (Mobile)

Job description

Who we are

Join Our Journey – Together we will Make it Happen

Here at Transport for Wales we are preparing for the future. We will be building new stations, introducing new trains, and transforming the rail network across Wales and the Borders.

This brings opportunity – for Wales’ economy, and for you.

Our vision is to create a world-class railway that will enable Wales to prosper for generations to come. But achieving this depends on the quality of our 2600+ people and the environment we create to enable them to succeed.

Role responsibilities

We are currently recruiting for Station Environmental Operative (SEO) to join our team. This is a pivotal role that will be responsible for the cleaning and maintenance of our station’s facilities.

This is a mobile position which will cover Chester and the surrounding Stations. You will be required to hold a UK driving License for this post.

Responsibilities will include but not be limited to:

 • Keeping our stations clean and tidy in accordance with presentation standards
 • Performing minor maintenance tasks at stations including painting, strimming and general gardening.
 • Helping our customers with any queries and providing excellent customer service
 • Adhering to health & safety responsibilities and regulations
 • Working effectively as part of a team and independently

The successful candidate

This is a great opportunity to join a dynamic team during an exciting time of transformation and growth at Transport for Wales Rail Limited. We are looking to appoint a candidate who is skilled and experienced in a comparable role, and eager for this next challenge.

Essential requirements to be considered for this role:

 • UK Driving License
 • Previous cleaning experience
 • Excellent organisational skills
 • Customer focussed
 • Ability to work alone and as part of a team
 • Ability to perform manual tasks

As a train operating company, we are there for our customers whenever they need to travel – this means that you will be happy to work a variety of shifts, including bank holidays and weekends.

Welsh Language Skills

The ability to speak/write Welsh would be advantageous to your application, but it is not essential for this role.

Equal Opportunities

At Transport for Wales Rail Limited we value diversity. It makes us stronger, helps us understand our customers better, make better decisions and be more innovative. Everyone’s different and has their own perspective so we’re building a diverse team that mirrors the communities we serve. Through this we’re determined to be one of Wales’ leading inclusive employers. We’re creating an inclusive transport network that everyone in Wales can be proud of.

Joining our Talent Pool:

If you are successful after interview stage but there is not a role immediately available, you will be placed into our Talent Pool for a period of 12 months where you will be considered as and when a suitable position arises.

Next steps

Does this role sound like the opportunity you are looking for? Do you want to find out more? See attached Job Description for further details.

This advert will close at midnight on 30/10/2022. We do encourage you to submit your application as early as possible.

Gweithredydd Amgylcheddol Gorsafoedd

Disgrifiad o?r swydd

Pwy ydym ni

Ymunwch â’n Taith – Gyda’n Gilydd gallwn Gyflawni Pethau
Yma yn Trafnidiaeth Cymru rydym yn paratoi ar gyfer y dyfodol. Byddwn yn adeiladu gorsafoedd newydd, yn cyflwyno trenau newydd, ac yn trawsnewid y rhwydwaith rheilffyrdd ledled Cymru a’r Gororau. Daw hyn â chyfle – i economi Cymru, ac i chi.

Ein gweledigaeth yw creu rheilffordd o’r radd flaenaf a fydd yn galluogi Cymru i ffynnu am genedlaethau i ddod. Ond mae cyflawni hyn yn dibynnu ar ansawdd ein 2600+ o bobl a’r amgylchedd rydym yn ei greu i’w galluogi nhw i lwyddo.

Cyfrifoldebau’r swydd

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio ar gyfer Station Environmental Operative (SEO) i ymuno â’n tîm. Mae hon yn rôl ganolog a fydd yn gyfrifol am lanhau a chynnal cyfleusterau ein gorsaf.

Mae hwn yn safle symudol a fydd yn cwmpasu Caer a’r Gorsafoedd cyfagos. Bydd gofyn i chi gynnal Trwydded yrru’r DU ar gyfer y swydd hon.

Bydd cyfrifoldebau’n cynnwys (ymhlith pethau eraill):

 • Cadw ein gorsafoedd yn lân ac yn daclus yn unol â safonau cyflwyno
 • Gwneud mân dasgau cynnal a chadw mewn gorsafoedd
 • Helpu ein cwsmeriaid gydag unrhyw ymholiadau a darparu gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid
 • Cadw at gyfrifoldebau a rheoliadau iechyd a diogelwch
 • Gweithio’n effeithiol fel aelod o dîm ac yn annibynnol

Yr ymgeisydd llwyddiannus

Mae hwn yn gyfle gwych i ymuno â thîm deinamig yn ystod cyfnod cyffrous o drawsnewid a thwf yn Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru Cyf. Rydym yn awyddus i benodi ymgeisydd sy’n fedrus ac yn brofiadol mewn swydd debyg, ac sy’n awyddus i ymgymryd â’r her hon.

Gofynion hanfodol i’w hystyried ar gyfer y swydd hon:

 • Sgiliau trefnu ardderchog
 • Canolbwyntio ar y cwsmer
 • Y gallu i weithio’n annibynnol ac fel aelod o dîm
 • Y gallu i ddarparu gwybodaeth ardderchog i gwsmeriaid ac i gyd-weithwyr
 • Y gallu i gyflawni tasgau codi a chario
 • Meddu ar drwydded yrru lawn

Fel cwmni trenau, rydyn ni yno i’n cwsmeriaid pryd bynnag y bydd angen iddyn nhw deithio – mae hyn yn golygu y byddwch chi’n fodlon gweithio amrywiaeth o shifftiau, gan gynnwys nosweithiau, gwyliau banc a phenwythnosau.

Sgiliau Cymraeg

Mae’r gallu i sgwrsio ac ysgrifennu yn Gymraeg yn fanteisiol ar gyfer eich cais, ond nid yw’n hanfodol ar gyfer y swydd hon. (The ability to speak/write Welsh would be advantageous to your application, but it is not essential for this role.)

Cyfle Cyfartal

Mae Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru Cyf yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Mae’n ein gwneud yn gryfach, yn ein helpu i ddeall ein cwsmeriaid yn well, i wneud penderfyniadau gwell a bod yn fwy arloesol. Mae pawb yn wahanol ac mae gan bawb eu safbwynt eu hunain felly rydym yn creu tîm amrywiol sy’n adlewyrchu’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu. Drwy hyn, rydym yn benderfynol o fod yn un o gyflogwyr mwyaf cynhwysol Cymru. Rydym yn creu rhwydwaith trafnidiaeth cynhwysol y gall pawb yng Nghymru fod yn falch ohono.

Ymuno â’n Cronfa Dalent:

Os byddwch yn llwyddiannus ar ôl y cyfweliad ond nad oes swydd ar gael ar unwaith, byddwch yn cael eich rhoi yn ein Cronfa Dalent am gyfnod o 12 mis lle byddwch yn cael eich ystyried pan fydd swydd addas yn codi.

Y camau nesaf

A yw’r swydd hon yn swnio fel y cyfle rydych chi’n chwilio amdano? Hoffech chi gael gwybod mwy? Gweler y Disgrifiad Swydd sydd ynghlwm am ragor o fanylion.

Bydd yr hysbyseb hon yn cau am hanner nos ar 30/10/2022. Rydym yn eich annog i gyflwyno eich cais cyn gynted â phosib.

Job Type: Full-time

Salary: £23,895.00 per year

Benefits:

 • Company pension
 • Cycle to work scheme
 • Employee discount
 • Free or subsidised travel
 • Sick pay
 • Wellness programme

Schedule:

 • 8 hour shift
 • Day shift
 • Monday to Friday

Work Location: One location

Reference ID: REC000924


 Report Job